Konstituering efterår 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.10.2013

Mødedeltagere:                    Peter, Steen og Arly

Fraværende: Albin (bortrejst i perioden), repræsentant fra MARTEC (endnu ikke valgt) og studerendes repræsentant fra MARTEC (endnu ikke fundet)

Referent:                              Arly

Mødets dagsorden var:

1.Konstituering af bestyrelsen

2.Kort evaluering af året og generalforsamlingen

3.Grovplanlægning af aktiviteter i 2014 (Idéer til udflugter og lign.?)

4.Eventuelt

Ad 1)            Arly foreslog Peter som kasserer, da han efterhånden har stor erfaring med dette, og indtil videre har gjort et rigtig godt stykke arbejde på denne post. Peter blev enstemmigt valgt til kasserer.

Vi blev enige om at udskyde konstitueringen af næstformanden, indtil bestyrelsen er fuldtallig.

Vi blev enige om, at Arly varetager posten som sekretær.

Ad 2)            Vi havde en kort snak om årets arrangementer og generalforsamlingen, og essensen var, at vi synes, at vi egentlig kan være ganske godt tilfreds med arrangementernes planlægning og gennemførelse. Den eneste negative bemærkning var, at vi godt kunne tænke os nogle flere deltagere til vores ellers så hyggelige arrangementer.

Ved gensynsfesten den 3. maj var der 80 – 85 deltagere, hvilket var en ubetinget succes, hvor også flere nye medlemmer kom til; men ellers ligger deltagerantallet normalt på 20 – 30 personer.

Ad 3)            Vi lovede hinanden at være opmærksomme på idéer til udflugter og andre arrangementer, og skrive idéer ned og maile til resten af bestyrelsen til inspiration og diskussion.

Steen tager nu ud og sejle i 10 uger, og vi forsøger at afpasse placeringen af bestyrelsesmøderne således, at han kan deltage.

Under generalforsamlingen omtalte Henrik Bradsted, at der muligvis kunne arrangeres et aftenbesøg på fjernvarmeværket på Niels Juhlsvej efter ombygningen til at modtage spildvarme fra MAN-Diesels nye testcenter. Det undersøger vi nærmere i begyndelsen af det nye år. Henrik Bradsted har lovet at give mig et praj, når han ved mere.

Vi vil også undersøge, om der er mulighed for et besøg på MAN-Diesels testcenter i slutningen af 2014, hvor det har gennemgået en større ombygning for mange millioner kr. til et nyt og meget avanceret testcenter.

Et bud på en forsommerudflugt kunne være et besøg på Fur for at studere ølbrygning på Fur Bryggeri. Så kan vi bagefter se om vi kan finde fossiler i molerskrænterne. Der er dog ikke noget, der ligger fast endnu.

Fregatten Jylland, og Læsø blev også nævnt som mulige udflugtsmål.

Ad 4)            Peter kunne oplyse, at efter generalforsamlingen og alle omkostninger for 2013 er betalt, er der stadig knap 13.000 kr. tilbage i klubkassen. Det er da meget pænt J!

Næste møde blev aftalt til efter 10. januar 2014, hvor Steen forventer at være hjemme igen.

Mødet sluttede klokken 19.45

Den 22.10.13/Arly