Referat af generalforsamling 2013

Se Arlys referat her:

Referat fra MARTEC Maskinmesterklubs generalforsamlingen 5. oktober 2013

Der var fremmødt 14 medlemmer til generalforsamlingen, der startede kl. 16.30 med ovennævnte dagsorden.

Ad pkt. 1      Poul Erik von Lillienskjold blev foreslået af bestyrelsen og blev herefter valgt til dirigent af generalforsamlingen.

Povl Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet efter vedtægten og indkaldt mindst 4 uger før afholdelse.

Ad pkt. 2      Formanden Tom Svendsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for de aktiviteter, der har været i foreningen i det forløbne år. Bl.a. blev gensynsarrangementet på MARTEC den 3. maj og udflugten til Dansk Motor- og Maskinsamling ved Grenå den 8. juni omtalt.

Ad pkt. 3      Kassereren Peter Andersen fremlagde klubbens regnskab og kunne oplyse, at årets resultat for 2012 blev et overskud på kr. 939,76, hvorefter foreningens aktiver efter øreafrunding er på kr. 19.414,86.

Ad pkt. 4      Da der ikke var indkommet nogen forslag til vedtagelse, kunne vi hurtigt gå videre til dagsordnens punkt 5.

Ad pkt. 5      På valg var formand Tom Svendsen og bestyrelsesmedlem, sekretær og meget andet Edel Stegemeyer. Da ingen af disse ønskede at genopstille, skulle der vælges nye, og efter lidt diskussion om forskellige kandidater, endte det med, at Arly Nielsen blev valgt til formand, og Steen Madsen blev valgt til bestyrelsesmedlem.

Efter valget af Arly Nielsen til formand, afventer vi nu, at MARTEC stiller med et bestyrelsesmedlem, valgt af MARTEC’s fastansatte, til at udfylde den tomme bestyrelsesplads efter Arly Nielsen, så vedtægten kan opfyldes.

Efter valget af ny formand og bestyrelsesmedlem rejste kasserer Peter Andersen sig og takkede de afgående for mange års godt samarbejde og ihærdig indsats for klubben.

Ad pkt. 6      Da Steen Madsen blev valgt til bestyrelsen efter Edel Stegemeyer, skulle der vælges en ny suppleant i stedet for Steen Madsen. Stig Kristensen blev valgt som ny suppleant.

Ad pkt. 7      Revisor Povl Erik von Lillienskjold og revisorsuppleant Henrik Bradsted blev genvalgt.

Ad pkt. 8      Kontingent blev fastsat til at forblive kr. 250,00 om året.

Ad pkt. 9      Under punktet eventuelt var der en livlig diskussion om mindre og større emner, og også under den efterfølgende festmiddag kom der forskellige forslag til bestyrelsens videre arbejde i det kommende år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30, hvorefter vi gik over til den mere uformelle del af møde, først med en hyggelig ølsmagning, og dernæst med vores traditionelle festmenu, der blev leveret af Anne-Mad, og til sidst med 3 timers traditionel jazz, så vi kunne få rørt træbenet.

Igen en rigtig hyggelig generalforsamling i MARTEC Maskinmesterklub; men vi vil gerne se endnu flere medlemmer til vores fremtidige arrangementer.

Bestyrelsen oktober 2013/Arly