Kategoriarkiv: 2013

Konstituering efterår 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.10.2013

Mødedeltagere:                    Peter, Steen og Arly

Fraværende: Albin (bortrejst i perioden), repræsentant fra MARTEC (endnu ikke valgt) og studerendes repræsentant fra MARTEC (endnu ikke fundet)

Referent:                              Arly

Mødets dagsorden var:

1.Konstituering af bestyrelsen

2.Kort evaluering af året og generalforsamlingen

3.Grovplanlægning af aktiviteter i 2014 (Idéer til udflugter og lign.?)

4.Eventuelt

Ad 1)            Arly foreslog Peter som kasserer, da han efterhånden har stor erfaring med dette, og indtil videre har gjort et rigtig godt stykke arbejde på denne post. Peter blev enstemmigt valgt til kasserer.

Vi blev enige om at udskyde konstitueringen af næstformanden, indtil bestyrelsen er fuldtallig.

Vi blev enige om, at Arly varetager posten som sekretær.

Ad 2)            Vi havde en kort snak om årets arrangementer og generalforsamlingen, og essensen var, at vi synes, at vi egentlig kan være ganske godt tilfreds med arrangementernes planlægning og gennemførelse. Den eneste negative bemærkning var, at vi godt kunne tænke os nogle flere deltagere til vores ellers så hyggelige arrangementer.

Ved gensynsfesten den 3. maj var der 80 – 85 deltagere, hvilket var en ubetinget succes, hvor også flere nye medlemmer kom til; men ellers ligger deltagerantallet normalt på 20 – 30 personer.

Ad 3)            Vi lovede hinanden at være opmærksomme på idéer til udflugter og andre arrangementer, og skrive idéer ned og maile til resten af bestyrelsen til inspiration og diskussion.

Steen tager nu ud og sejle i 10 uger, og vi forsøger at afpasse placeringen af bestyrelsesmøderne således, at han kan deltage.

Under generalforsamlingen omtalte Henrik Bradsted, at der muligvis kunne arrangeres et aftenbesøg på fjernvarmeværket på Niels Juhlsvej efter ombygningen til at modtage spildvarme fra MAN-Diesels nye testcenter. Det undersøger vi nærmere i begyndelsen af det nye år. Henrik Bradsted har lovet at give mig et praj, når han ved mere.

Vi vil også undersøge, om der er mulighed for et besøg på MAN-Diesels testcenter i slutningen af 2014, hvor det har gennemgået en større ombygning for mange millioner kr. til et nyt og meget avanceret testcenter.

Et bud på en forsommerudflugt kunne være et besøg på Fur for at studere ølbrygning på Fur Bryggeri. Så kan vi bagefter se om vi kan finde fossiler i molerskrænterne. Der er dog ikke noget, der ligger fast endnu.

Fregatten Jylland, og Læsø blev også nævnt som mulige udflugtsmål.

Ad 4)            Peter kunne oplyse, at efter generalforsamlingen og alle omkostninger for 2013 er betalt, er der stadig knap 13.000 kr. tilbage i klubkassen. Det er da meget pænt J!

Næste møde blev aftalt til efter 10. januar 2014, hvor Steen forventer at være hjemme igen.

Mødet sluttede klokken 19.45

Den 22.10.13/Arly

Referat af generalforsamling 2013

Se Arlys referat her:

Referat fra MARTEC Maskinmesterklubs generalforsamlingen 5. oktober 2013

Der var fremmødt 14 medlemmer til generalforsamlingen, der startede kl. 16.30 med ovennævnte dagsorden.

Ad pkt. 1      Poul Erik von Lillienskjold blev foreslået af bestyrelsen og blev herefter valgt til dirigent af generalforsamlingen.

Povl Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet efter vedtægten og indkaldt mindst 4 uger før afholdelse.

Ad pkt. 2      Formanden Tom Svendsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for de aktiviteter, der har været i foreningen i det forløbne år. Bl.a. blev gensynsarrangementet på MARTEC den 3. maj og udflugten til Dansk Motor- og Maskinsamling ved Grenå den 8. juni omtalt.

Ad pkt. 3      Kassereren Peter Andersen fremlagde klubbens regnskab og kunne oplyse, at årets resultat for 2012 blev et overskud på kr. 939,76, hvorefter foreningens aktiver efter øreafrunding er på kr. 19.414,86.

Ad pkt. 4      Da der ikke var indkommet nogen forslag til vedtagelse, kunne vi hurtigt gå videre til dagsordnens punkt 5.

Ad pkt. 5      På valg var formand Tom Svendsen og bestyrelsesmedlem, sekretær og meget andet Edel Stegemeyer. Da ingen af disse ønskede at genopstille, skulle der vælges nye, og efter lidt diskussion om forskellige kandidater, endte det med, at Arly Nielsen blev valgt til formand, og Steen Madsen blev valgt til bestyrelsesmedlem.

Efter valget af Arly Nielsen til formand, afventer vi nu, at MARTEC stiller med et bestyrelsesmedlem, valgt af MARTEC’s fastansatte, til at udfylde den tomme bestyrelsesplads efter Arly Nielsen, så vedtægten kan opfyldes.

Efter valget af ny formand og bestyrelsesmedlem rejste kasserer Peter Andersen sig og takkede de afgående for mange års godt samarbejde og ihærdig indsats for klubben.

Ad pkt. 6      Da Steen Madsen blev valgt til bestyrelsen efter Edel Stegemeyer, skulle der vælges en ny suppleant i stedet for Steen Madsen. Stig Kristensen blev valgt som ny suppleant.

Ad pkt. 7      Revisor Povl Erik von Lillienskjold og revisorsuppleant Henrik Bradsted blev genvalgt.

Ad pkt. 8      Kontingent blev fastsat til at forblive kr. 250,00 om året.

Ad pkt. 9      Under punktet eventuelt var der en livlig diskussion om mindre og større emner, og også under den efterfølgende festmiddag kom der forskellige forslag til bestyrelsens videre arbejde i det kommende år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30, hvorefter vi gik over til den mere uformelle del af møde, først med en hyggelig ølsmagning, og dernæst med vores traditionelle festmenu, der blev leveret af Anne-Mad, og til sidst med 3 timers traditionel jazz, så vi kunne få rørt træbenet.

Igen en rigtig hyggelig generalforsamling i MARTEC Maskinmesterklub; men vi vil gerne se endnu flere medlemmer til vores fremtidige arrangementer.

Bestyrelsen oktober 2013/Arly

 

Indkaldelsen 2013

Generalforsamling 2013

tilmeldte deltagere

2                           Peter og Anette

2                           Tom og Anna

2                           Albin og Manny

2                           Kristian og Birthe

2                           Ejnar og frue Josefsen

2                           Jan og Karen-Marie Gundestrup

2                           Jytte og Povl Erik Lillienskjold

2                           Faml. Gregersen

2                           Ib og Fe Nielsen

1                           Stig Kristensen

1                           Steen Madsen

2                           Arly og Edel

1                           Henrik Bradsted

049_2013 indkaldelse til generalforsamling_ani
049_efteraarsbuffet2
049_natmad